خداحافظ...

کوله بار دلتنگیهامو به دوش کشیدم...

میروم تا به خلوتی رسم...

که بی من بودن را جشن بگیری...

و من زبی تو بودن فصلی شوم همیشگی سرد...

خداحافظ...

/ 0 نظر / 14 بازدید