کوچه های خیال...

تک و تنها توی کوچه پس کوچه های خیال قدم میزنم...

وتو چه معصومانه از پشت پنچره خیال مرا میبینی...

و من محتاج گرمای آن سوی شیشه..

و تو عاشق برفهای سفید زیر پام...

/ 0 نظر / 14 بازدید